Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HOME SPRING V.O.F.
Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiemavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Home Spring: vennootschap onder firma Home Spring gevestigd te Oosterhout; U: de consument, een natuurlijke persoon niet handelend in de uitoefening van een bedrij f of beroep;
Overeenkomst: elke overeenkomst tussen u en Home Spring;
Zaken: producten van Homespring voorwerp van de overeenkomst.
Artikel 2 Toepasseliikheid
I. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen u en Home Spring waarop Home Spring deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard voor zover van (een gedeelte van) deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Home Spring, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
l. Alle aanbiedingen en offertes Zljn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij Home Spnng van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar. 2. Home Spring is slechts aan haar aanbiedingen en offertes gebonden indien uw aanvaarding hiervan, bij voorkeur schriftelijk, binnen 14 dagen geschiedt. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzlj anders aangegeven. 3. Home Spring kan niet aan haar aanbiedingen en offertes worden gehouden indien u, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappehjk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Home Spring aan afwijking van het aanbod niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Home Spring anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Home Spring niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. De overeenkomst komt tot stand door uw aanvaarding van het aanbod van Home Spring.
Artikel 4 Levering
I . Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering door Home Spring aan uw adres, waarbij de voomijkosten voor uw rekening komen tenzij daarvan schriftelijk is afgeweken.
2. U bent verplicht de zaken afte nemen op het moment waarop u deze ter beschikking staan of aan u ter hand worden gesteld.
3. Indien u de afname weigert ofnalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levenng bestemde artikelen worden opgeslagen voor uw risico nadat Home Spnng u hierover heeft verwittigd. U bent in dat geval alle daarmee gemoeide aanvullende kosten verschuldigd.
4. Komen Home Spring en u bezorging overeen, dan geschiedt bezorging van de zaken kosteloos, tenzij Home Spring bij het sluiten van de overeenkomst anders is overeengekomen. Home Spring behoudt het recht om bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren.
5. Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kan Home Spring de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat u aan uw verplichtingen van de daaraan voorafgaande fase en overeenkomst voldaan heeft.
6. Indien Home Spring gegevens van u behoeft in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertiJd aan nadat u deze aan Home Spring ter beschikking heeft gesteld.
7. Indien Home Spring een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief en de termljn is dan 00k nimmer een fatale termijn. Bij substanti le overschrijding van een termijn dient u Home Spring daarvan schriftelijk in gebreke te stellen.
Artikel 5 Garantie
I . Home Spring garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken 00k.
2. De in lid 1 genoemde garantie geldt gedurende een periode van 12 maanden na levering-
3. Het aankoopbewijs dan wel de overeenkomst geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
4. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Home Spring de zaken binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retoumering redelijkerwijze niet mogelijk is, na uw schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek, naar keuze van Home Spring vervangen of zorgdragen voor herstel zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. In geval van vervanging verbindt u zich reeds nu de vervangen zaak aan Home Spring te retoumeren en de eigendom daarover aan Home Spring te verschaffen voor zover nodig.
opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Home Spring kan verder gebruik maken van haar rechten zoals verwoord in artikel 44 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 6 Verzekering
Tijdens de duur van de overeenkomst, bent u verplicht de zaken voor uw rekening deugdelijk te verzekeren, bij een deugdelijke Nederlandse verzekeringsmaatschappij. De polis van deze verzekering dient op eerste verzoek van Homespring aan haar te worden overlegd. Homespring zal 00k gerechtigd zijn deze verzekering zelfaf te sluiten te eigen name en behoeve, voor uw rekening.
Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
Home Spring blijft in geval van (huur)koop volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan alsmede aan alle overige velplichtingen uit de overeenkomst. In geval van huur blijft Home Spring te allen tijde eigenaar. Home Spring blijft te allen tijde het eigendom behouden van de fles.
Artikel 8 Onderzoek klachten
1. U dient de zaken op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kon mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort u te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van de zaken overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan Home Sprmg te worden gemeld, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
3. Een niet zichtbaar gebrek dient u binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterl ijk binnen zes maanden te melden aan Home Spring. Na verloop van de garantietermijn is Home Spring gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voonijkosten in rekening te brengen.
4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft u verplicht tot afname en betaling van de zaken conform de overeenkomst. Wenst u gebrekkige zaken te retoumeren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van Home Spring en op de wijze zoals door Home Spring aangegeven.
Artikel 9 Risico-overgang
Het risico van verlies ofbeschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst Zljn, gaat op u over op het moment waarop deze aan u juridisch en/of feitelljk worden geleverd en daarmee in uw bezit of houderschap of in de macht van een door u aan te wijzen derde worden gebracht.
Artikel 10 Priisverhoging
1 . Home Spring is gerechtigd tot verhoging van de overeengekomen prijs, 00k wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kunt u de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging, tenzij de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of velplichting uit de wet.
3. Indien de prijsverhoging plaatsvlndt na drie maanden na het sluiten van de overeenkomst bent u slechts gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, tenzij deze prijsverhoging het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of deze verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of venlichting uit de wet.
Artikel I l Betaling
1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling plaats te vinden netto contant bij levering of door overmaking of stortmg op een door Home Spring aan te geven rekeningnummer middels factuur.
2. Indien betaling niet contant plaatsvindt dient deze te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Home Spring aan te geven wijze en valuta. 3. U bent bij automa sche incasso gerechtigd uw bank-of giro-instelling opdracht te geven tot terugboeking van het afgeschreven bedrag binnen 30 (dertig) dagen na afschrijving.
4. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen of terugboeking schorten uw betalingsverplichting niet op.
5. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum bent u van rechtswege in verzuim; u bent vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
6. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Home Spring en uw verplichtingen jegens Home Spring onmiddellijk opeisbaar.
7. Home Spring heeft het recht de door u gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de niet door u zonder voorafgaande toestemming van Home Spring worden ver eelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
5. Home Spring behoudt zich het recht voor de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.


Artikel 12 Ontbinding/boete
Onverminderd het bepaalde in het vorige artikel geldt het volgende:
1. In alle gevallen, waarin:
a. u in gebreke blijft, na deswege in gebreke te zijn gesteld, in het betalen van een of meer termijnen,
b. U enige uit kracht der wet of van de overeenkomst op u rustende verplichting niet nakomt, na deswege in gebreke te zijn gesteld en ter zake nalatig blijvende,
c. u handelt in strijd met enige op u rustende contractuele en wettelijke verplichting, d. u in staat van faillissement wordt verklaard, tot afstand van de gemeenschap overgaat, onder curatele wordt gesteld, een verzoek tot het verkrijgen van surs ance van betaling indient of een verzoek van u aan de rechtbank wordt ingewilligd tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling ex art. 284 Fw,
e. beslag op het geheel of een gedeelte van uw vermogen/vermogensbestanddelen of op de zaken wordt gelegd,
f. u komt te overlijden,
g. u de zaken gebruikt, en/oflaat gebruiken voor een ander doel, dan waartoe het bestemd is,
h. indien de zaken verloren mochten gaan, door welke oorzaak ook, diefstal en verduistering daaronder begrepen,
i. indien de zaken zodanig worden beschadigd, dat, naar het voor beide partijen bindend oordeel van Homespring, herstel ervan niet meer is gerechtvaardigd, zal Homespring gerechtigd zijn te zijner keuze het gekochte terug te nemen, of het uit deze overeenkomst verschuldigde terstond en in Zijn geheel op te eisen. 2. Bovendien zult u, ongeacht de door Homespring gemaakte keuze, in de gevallen vermeld sub a, b, c en g gehouden zijn tot betaling ener boete van 15 % van de totale koopprijs, onverminderd het recht van Homespring op volledige vergoeding van de door haar geleden en nog te lijden schade.
3. Ingeval van uw overlijden zal het gehele alsdan nog verschuldigde bedrag een voor uw erfgenamen ondeelbare verplichting zijn, zodat, indien niet binnen een maand na opvordering de volledige betaling daarvan zal hebben plaats gehad, ieder uwer erfgenamen door Homespring voor het gehele alsdan nog verschuldigde bedrag zal kunnen worden aangesproken en uitgewonnen.
Artikel 13 Incassokosten
l . Bent u in gebreke of in verzuim met het nakomen van n of meer van uw verplichtingen, dan komen alle gemaakte en nog te maken redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor uw rekening. De over een geldvordering verschuldigde incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd, Zijnde I % over de hoofdsom tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
2. Indien Home Spring aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding door u in aanmerking.
Artikel 14 Gebruik zaken
l. Het is u niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen. 2. U bent niet gerechtigd de zaken aan derden in gebruik te geven noch in eigendom over te dragen of anderszins te bezwaren noch te gebruiken in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
3. U bent gehouden voor de zaken als een goed huisvader te zorgen, deze behoorlijk te onderhouden en daaraan alle nodige reparaties, van welke aard en door welke oorzaak ook nodig geworden, op eigen initiatief of op eenvoudige schriftelijke of mondelinge sommatie van Homespring of diens gemachtigde, terstond door
Homespring of door een bij Homespring aan te wijzen derde te doen uitvoeren. 4. U bent verplicht aan Homespring en/of diens gemachtigde tijdens de duur van de overeenkomst uw medewerking te verlenen tot vrije toegang tot de ruimte waar de zaken zich bevinden, alsmede tot de zaken zelf.
5. U dient Home Spring onverwijld in kennis te stellen van elke omstandigheid die van belang is voor de uitvoering van de overeenkomst.
6. Bij verhuizing dient u ervoor zorg te dragen dat een adreswijziging binnen n maand na verhuizing schriftelijk wordt doorgegeven aan Home Spring.
Artikel 15 Intellectuele eigendom en auteursrechten
I. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Home Spring zich de rechten en bevoegdheden voor die Home Spring toekomen op grond van de Auteurswet.
2. U vrijwaart Home Spring voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door u verstrekte gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door Home Spnng tot stand gebrachte ontwerpen, tekeningen, films, reclamemateriaal en andere materialen, blijven eigendom van Home Spring, ongeacht of deze aan u of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
4. Alle door Home Spring eventueel verstrekte stukken, zoals ontwemen, schetsen, tekeningen enz., zijn uitsluitend bestemd om door u te worden gebruikt en mogen
5. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer u of derden wljzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de za k of deze hebben aangewend voor doel einden waarvoor de zaak niet bestemd is dan wel andere accessoires heeft gebruikt dan die voorgeschreven en geleverd worden door Home Spring. Alle kosten voor vervanging of reparatie kunnen alsdan aan u worden doorberekend en/of verrekend.
6. Indien de geleverde zaken niet overeenstemmen met hetgeen dat is overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Home Spring in beginsel niet aansprakelijkheid voor gevolgschade.
Artikel 16 Aansprakelijkheid
I. Indien door Home Spring geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Home Spring jegens u beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is bepaald.
2. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor schade, dan wordt de aansprakelijkheid van Home Spring beperkt tot herstel ofvervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.
3. Onverminderd het bovenstaande is Home Spring niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet, grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel door uw onzorgvuldig of oneigenlijk gebruik.
4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade en gevolgschade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Home Spring of haar ondergeschikten. De totale aansprakelijkheid van Home Spring ten aanzien van schade als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, danwel uit onrechtmatige daad, danwel uit hoofde van ongedaanmakingsverplichtingen, is beperkt tot het bedrag dat u voor de schadeveroorzakende prestatie aan Home Spring heeft betaald.
5. De aansprakelijkheid van Home Spring is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat terzake van de schade door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Home Spring wordt uitgekeerd.
6. Indien zich gedurende de looptijd van de overeenkomst meerdere schadeveroorzakende feiten voordoen, zal de totale aansprakelijkheid van Home Spring nimmer meer bedragen dan het bedrag dat over een periode van 12 maanden voorafgaande aan de recente schadeveroorzakende gebeurtenis door Home Spring aan u is gefactureerd.
7. Home Spring is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder in ieder geval wordt verstaan vertragingsschade.
8. ledere aanspraak tot vergoeding van schade, herstel of vervanging van de zaak en/of aflevering van het ontbrekende, uit welke hoofde dan ook, als ook ieder recht op ontbinding van de overeenkomst vervalt bij niet tijdige melding danwel 6 maanden na de datum van levering, tenzij schriftelijk een afwijkende termijn is overeengekomen.
Artikel 17 Overmacht
I. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan hun schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Home Spring geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Home Spring niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
3. Home Spring heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Home Spring haar verbintenis had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij, doch met inachtneming van de overige verplichtingen uit de overeenkomst.
5. Voorzoveel Home Spring ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Home Spring gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. U bent gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 18 Geschillen
I. Op elke overeenkomst tussen u en Home Spring is Nederlands recht van toepassing.
2. De bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Home Spring is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.
Artikel 19 Wiiziging en vindplaats van de voorwaarden
Deze voorsvaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Breda. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.